Profile

Join date: Jul 8, 2022

About

เนื้อเพลง เทียนที่เวียนพระพุทธา ตัวข้าบุษบาขออธิษฐาน เทียนที่เวียนนมัสการ บันดาลให้ หทัยสมปรารถนา ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่ ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน เนื้อเพลง อ้าองค์พระพุทธาตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน ข้าสวดมนต์ขอพระพร วิงวอนให้หทัยระเด่นปราณี รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่ เนื้อเพลง ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ อ้าองค์พระพุทธาตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน ข้าสวดมนต์ขอพระพร วิงวอนให้หทัยระเด่นปราณี รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่ ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ..

เนื้อเพลง อ้าองค์พระพุทธาตัวข้า

More actions
PIC-18-1-20.jpg

Laboratory of OrganoSulfur Chemistry
Dr Raju J Reddy Research Group 
Department of Chemistry, University College of Science
Osmania University, Hyderabad, India

PIC-18-1-20.jpg